Začít hrát
 

Reklamace

Reklamační podmínky


1. Zákazník je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky. 💪 

2. Reklamace dodaného zboží a digitálního obsahu, nároky z titulu odpovědnosti za vady, jakož i veškeré další právní jednání zákazníka vůči prodávajícímu se uplatňují 👇
a) vyplněním reklamačního formuláře,
b) písemnou formou (e-mailovou zprávou zaslanou na adresu: reklamace@knihcentrum.cz nebo písemně na adrese sídla prodávajícího),
c) osobně přímo na konkrétní prodejně, kde bylo zboží zákazníkem převzato.
Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců ode dne převzetí, má se za to, že zboží či digitální obsah bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže zákazník před jeho převzetím o vadě věděl.

 
3. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady má zákazník právo volby požadovat opravu či výměnu věci za bezvadnou. 🔄 Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 
 
4. V případě doručení zjevně mechanicky poškozeného zboží žádáme zákazníky o reklamaci této vady nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po převzetí zásilky. 👈

5. V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených právními předpisy, a to na náklady prodávajícího.

6. Zákazník má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

7. Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy za podmínek, ve lhůtě a postupem uvedeným v poučení o možnosti odstoupení. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, avšak použití tohoto formuláře není jeho povinností. 📑