Připravujeme

Trestní zákoník Komentář

Pevná bez přebalu lesklá
EAN:9788074008931
3 svazky
30.06.2023
Manufacturer: C.H.BECK

Připravovaná novinka. Expedujeme do dvou pracovních dnů po vydání.

Availability: NOVINKA připravovaná
8900 Kč
Annotation

V tomto roce vychází nové 3. vydání Velkého komentáře trestního zákoníku autorského kolektivu pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., které zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb., v souvislosti se změnou zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V komentáři je zachována osvědčená úprava a struktura, včetně všech rubrik, a proto u každého ustanovení trestního zákoníku je vedle vlastního textu komentáře uvedena literatura, související předpisy (včetně evropských) i související ustanovení. Pokud jde o jednotlivé části komentáře, podstatně jsou přepracovány a doplněny zejména v návaznosti na novelizace trestního zákoníku obecná část trestního zákoníku (výklad k působnosti trestních zákonů, subsidiaritě trestní represe a pojmu trestného činu, zavinění, omylům, přípravě a pokusu, spolupachatelství a účastenství, okolnostem vylučujícím protiprávnosti i trestním sankcím atd.) a ve zvláštní části zejména hlavy I. a III., pojednávající o trestných činech proti životu a zdraví a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, dále hlava V., týkající se trestných činů majetkových i hlava VI., o trestných činech hospodářských, a zejména hlava X., o trestných činech proti pořádku ve věcech veřejných. Vzhledem k tomu, že od posledního vydání komentáře se vyvíjela též judikatura a právní názory teorie především ohledně nových institutů trestního práva hmotného a nově vymezených či pozměněných skutkových podstat trestných činů, byl také podstatně doplněn a přepracován výklad některých ustanovení, která nebyla novelizována. Přitom se autoři komentáře k jednotlivým ustanovením snažili vypořádat i s různými názory obsaženými v literatuře na řešení aktuálních problémů trestního práva hmotného, tak aby komentář v aktuální verzi sloužil i nadále praxi všech orgánů činných v trestním řízení, advokátům i celé právnické veřejnosti.

Zásadním způsobem byla doplněna i judikatura, a to nejen ve specializované rubrice na závěr výkladu konkrétního ustanovení, ale i v textu vlastního komentáře k němu, a to nejen o rozhodnutí publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vydávané v současné době již jen elektronicky Nejvyšším soudem ČR a ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, ale také o nepublikované judikáty zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, které jsou dostupné na www.nsoud.cz nebo www.usoud.cz, ale i v elektronických systémech Beck-online, ASPI atd. V textu komentáře i v rubrice „Z judikatury“ za každým ustanovením jsou uváděna související rozhodnutí ESLP, Soudního dvora EU i Nejvyššího správního soudu. Judikatuře je v komentáři věnována mimořádná pozornost, a to v souladu s tím, jaký se klade v dnešní době na judikaturu zejména vysokých soudů důraz, a to s přihlédnutím k tomu, že práce s judikaturou tvoří základ činnosti jak advokátů a státních zástupců, tak zejména soudců.

Velká pozornost je rovněž věnována nejen návaznosti a vzájemným vztahům mezi jednotlivými ustanoveními trestního zákoníku, ale důraz je položen i na souvislosti s mimo trestními předpisy tak, aby komentář ke každému paragrafu byl co nejucelenější a podával potřebný přehled o provázanosti trestního práva hmotného s jinými právními odvětvími. V potřebné míře se výklad v komentáři zabývá i souvisejícím komunitárním právem a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Samozřejmostí jsou marginální odkazy a důkladně zpracovaný věcný rejstřík, který pomůže všem uživatelům komentáře v orientaci a usnadní mu rychlé vyhledání řešeného problému.

 

Products specifications
Podnázev 3 svazky
Druh sortimentu Kniha
Autor Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Značka C.H.BECK
Vychází 30.06.2023
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1. vydání
Vazba Pevná bez přebalu lesklá
Počet stran 4968
ISBN 978-80-7400-893-1
EAN 9788074008931
Interní kód 0422740
Produktový manažer Tereza Wawreczková (tereza.wawreczkova@knihcentrum.cz)
Ceny dopravy